6.2.24
Huslejeniveau

Sådan kan du hæve husleje ved udlejning i København

Hovedbillede

Book møde hverdage kl. 8.00—22.00

Når du overvejer at hæve huslejen for dit lejemål i København, er det vigtigt at være opmærksom på de specifikke regler i boligreguleringsloven og lejeloven, der regulerer huslejeforhøjelser. Disse regler i boligreguleringsloven og lejeloven sikrer, at både udlejer og lejer er beskyttet og at huslejestigninger sker på en retfærdig og gennemsigtig måde.

Lejelovens regler om huslejeforhøjelser

Regulering efter nettoprisindeks

En af de metoder, du kan anvende til at hæve huslejen, er regulering efter nettoprisindeks. Dette indeks afspejler prisudviklingen i samfundet og kan bruges til at justere huslejen i takt med inflationen. For at anvende denne metode skal det være aftalt i lejekontrakten, og du skal informere lejer om ændringen med en passende varsel, typisk tre måneder før ændringen træder i kraft. Dette sikrer, at lejeren har tid til at tilpasse sig den nye husleje.

For ejendomme under boligreguleringsloven (som netop gælder, når du vil udleje din lejlighed i København) skal huslejestigninger være rimelige og baseret på stigende driftsudgifter, forbedringer af ejendommen eller ændringer i ejendomsskat og andre offentlige udgifter. Udlejer skal skriftligt informere lejer om huslejestigningen, inklusive en begrundelse og beregning. Lejer har ret til at gøre indsigelse inden for en fastsat periode, hvis huslejestigningen vurderes som urimelig.

Væsentlige forbedringer af lejemålet

En anden mulighed for at hæve huslejen for dit lejemål er gennem kostbart (og det vil altså sige signifikant) forbedringsarbejde. Hvis du har foretaget væsentlige forbedringer af ejendommen, som øger dens værdi og komfort, kan du berettiget hæve huslejen. Forbedringer kan inkludere installation af nye køkkener, badeværelser eller energibesparende foranstaltninger. Det er dog vigtigt at følge de korrekte procedurer, herunder at dokumentere omkostningerne og varsle lejeren om lejestigning i god tid.

Kontraktbestemmelser

Endelig kan specifikke bestemmelser i lejeaftalen muliggøre huslejeforhøjelser. Det er vigtigt at udforme lejekontrakten omhyggeligt og inkludere klausuler, der tillader huslejestigninger under bestemte betingelser. Dette kan omfatte årlige stigninger baseret på nettoprisindekset eller huslejeforhøjelser efter gennemførte forbedringer. En klar og præcis kontrakt kan forebygge misforståelser og sikre, at både du og lejeren er enige om vilkårene.

"For at hæve huslejen retfærdigt og lovligt, skal du følge lejelovens regler, herunder regulering efter nettoprisindeks, kostbart forbedringsarbejde og specifikke kontraktbestemmelser."

Vigtigt at vide

 • Nettoprisindeks: Bruges til at justere huslejen i takt med inflationen.
 • Forbedringsarbejde: Huslejen kan hæves efter væsentlige forbedringer af ejendommen.
 • Kontraktbestemmelser: Inkluder klausuler i lejekontrakten for at muliggøre huslejeforhøjelser.
 • Varsling: Informer lejeren om huslejeforhøjelser med passende varsel.
 • Dokumentation: Sørg for at dokumentere omkostninger ved forbedringsarbejde.

Dokumentation og godkendelse

Når du ønsker at hæve huslejen for din udlejningslejlighed i København, er det afgørende at have den rette dokumentation på plads. Dette sikrer, at processen forløber gnidningsfrit og i overensstemmelse med lejelovens krav.

Nødvendig dokumentation

For at gennemføre en huslejeforhøjelse skal du kunne fremvise relevant dokumentation. Dette inkluderer kvitteringer og fakturaer for de udgifter, du har haft i forbindelse med forbedringer af ejendommen. For eksempel, hvis du har installeret et nyt køkken, skal du kunne dokumentere omkostningerne ved både materialer og arbejdskraft. Derudover bør du udarbejde skriftlige redegørelser, der forklarer, hvorfor huslejeforhøjelsen er nødvendig og hvordan den er beregnet.

Lejers samtykke eller huslejenævnets godkendelse

Når du har samlet den nødvendige dokumentation, skal du enten få lejers samtykke eller huslejenævnets godkendelse. Hvis lejeren accepterer huslejeforhøjelsen, bør dette ske skriftligt for at undgå fremtidige tvister. Hvis lejeren ikke accepterer, kan du indbringe sagen for huslejenævnet, som vil vurdere, om huslejeforhøjelsen er rimelig og i overensstemmelse med loven. Det er vigtigt at være grundig i din dokumentation, da huslejenævnet vil basere deres afgørelse på de fremlagte beviser.

Praktiske eksempler

For at illustrere korrekt dokumentation kan vi tage et eksempel med en lejlighed, hvor der er installeret nye vinduer for at forbedre energieffektiviteten. Du skal kunne fremvise fakturaer fra leverandøren, kvitteringer for betalingen samt en skriftlig redegørelse, der beskriver forbedringens omfang og formål. En anden praktisk eksempel kunne være en renovering af badeværelset, hvor du skal dokumentere alle udgifter og forklare, hvordan denne forbedring øger lejlighedens værdi og komfort.

"For at hæve huslejen korrekt og lovligt, skal du have omfattende dokumentation og enten lejers samtykke eller huslejenævnets godkendelse."

Vigtigt at kende til

 • Dokumentation: Kvitteringer, fakturaer og skriftlige redegørelser er nødvendige.
 • Lejers samtykke: Få skriftligt samtykke fra lejeren.
 • Huslejenævnet: Indbring sagen for huslejenævnet, hvis lejeren ikke accepterer.
 • Praktiske eksempler: Dokumentér forbedringer som nye vinduer eller badeværelsesrenoveringer.
 • Grundighed: Vær grundig i din dokumentation for at sikre godkendelse.

Skatteregler og indberetning

Når du hæver huslejen for din udlejningslejlighed i København, er det vigtigt at forstå, hvordan dette påvirker din skatteindberetning. Korrekt indberetning og udnyttelse af fradragsmuligheder kan have stor betydning for din samlede skattebyrde.

Indberetning af øgede udlejningsindtægter

Huslejeforhøjelser resulterer i øgede udlejningsindtægter, som skal indberettes som kapitalindkomst. Dette betyder, at du skal rapportere de ekstra indtægter til SKAT, så de kan beskattes korrekt. For eksempel, hvis du hæver huslejen med 1.000 kr. om måneden, skal du indberette denne stigning som en del af din årlige kapitalindkomst. Det er vigtigt at holde nøjagtige optegnelser over alle huslejeindtægter for at sikre korrekt skatteregnskab.

Fradragsmuligheder

Samtidig med at du indberetter de øgede indtægter, har du også mulighed for at trække udgifter til vedligeholdelse og forbedringsarbejde fra i skat. Dette kan reducere din skattepligtige indkomst betydeligt. For eksempel, hvis du har brugt penge på at renovere køkkenet eller forbedre ejendommens energieffektivitet, kan disse udgifter fradrages. Det er vigtigt at gemme alle kvitteringer og fakturaer for disse udgifter, så du kan dokumentere dem overfor SKAT.

Korrekt skatteregnskab

For at sikre korrekt skatteregnskab ved huslejeforhøjelser, bør du føre detaljerede optegnelser over både indtægter og udgifter. Et praktisk eksempel kunne være, at du opretter et regneark, hvor du månedligt indtaster huslejeindtægter og fradragsberettigede udgifter. Dette vil gøre det lettere at indberette korrekt til SKAT og sikre, at du udnytter alle tilgængelige fradragsmuligheder.

"Korrekt indberetning af øgede udlejningsindtægter og udnyttelse af fradragsmuligheder kan reducere din samlede skattebyrde betydeligt."

Nøglebegreber, som du bør kende til:

 • Kapitalindkomst: Indberet øgede udlejningsindtægter som kapitalindkomst.
 • Fradrag: Træk udgifter til vedligeholdelse og forbedringsarbejde fra i skat.
 • Dokumentation: Gem alle kvitteringer og fakturaer for udgifter.
 • Regnskab: Før detaljerede optegnelser over indtægter og udgifter.
 • Skattebyrde: Korrekt indberetning og fradrag kan reducere din skattebyrde.

Varsling til lejer

Når du planlægger at hæve huslejen for din udlejningslejlighed i København, er det vigtigt at følge de juridiske krav til varsling af huslejeforhøjelser. Dette sikrer, at processen forløber korrekt og i overensstemmelse med lejeloven.

Juridiske krav

Ifølge lejeloven skal du varsle lejeren om huslejeforhøjelsen med en minimumsvarslingsperiode på 3 måneder. Dette betyder, at lejeren skal have mindst 3 måneders varsel, før den nye husleje træder i kraft. Dette giver lejeren tid til at forberede sig på den økonomiske ændring eller eventuelt at finde en ny bolig, hvis de ikke kan acceptere den nye husleje.

Detaljer i varslingen

Varslingen skal indeholde specifikke detaljer for at være gyldig. Du skal forklare grunden til huslejeforhøjelsen, for eksempel om det skyldes forbedringsarbejde eller en generel justering i forhold til markedslejen. Derudover skal du præcist beregne og angive den nye husleje, så lejeren kan se, hvordan forhøjelsen er udregnet. Dette skaber gennemsigtighed og reducerer risikoen for tvister.

Udformning af varslingsbrev

Et korrekt udformet varslingsbrev er afgørende for at sikre, at huslejeforhøjelsen bliver accepteret og gennemført uden problemer. Brevet skal være skriftligt og klart formuleret. Det bør indeholde alle nødvendige oplysninger, herunder datoen for varslingen, den nuværende husleje, den nye husleje, og en detaljeret forklaring af årsagen til forhøjelsen. Det er også en god idé at inkludere kontaktoplysninger, så lejeren kan henvende sig med eventuelle spørgsmål.

Eksempel på varslingsbrev

Her er et eksempel på, hvordan et varslingsbrev kan se ud:

Varslingsbrev om huslejeforhøjelse

Kære [Lejerens navn],

Jeg skriver for at informere dig om, at huslejen for din lejlighed på [adresse] vil blive forhøjet med virkning fra [dato, mindst 3 måneder fra dags dato].

Den nuværende husleje er [nuværende husleje] kr. pr. måned, og den nye husleje vil være [ny husleje] kr. pr. måned. Årsagen til denne forhøjelse er [forklaring, f.eks. forbedringsarbejde eller justering til markedsleje].

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig på [kontaktoplysninger].

Med venlig hilsen,

[Dit navn]

"For at hæve huslejen korrekt, skal du varsle lejeren med mindst 3 måneders varsel og inkludere en detaljeret forklaring af forhøjelsen i et skriftligt varslingsbrev."

Husk:

 • Varslingsperiode: Minimum 3 måneders varsel.
 • Detaljer: Inkluder grund og beregning af ny husleje.
 • Varslingsbrev: Skal være skriftligt og klart formuleret.
 • Kontaktoplysninger: Inkluder kontaktinfo for spørgsmål.
 • Eksempel: Følg et standardformat for varslingsbrevet.

Lejerens rettigheder og indsigelser

Når du hæver huslejen for din udlejningslejlighed i København, er det vigtigt at være opmærksom på lejerens rettigheder og muligheden for indsigelser. Dette sikrer, at processen forløber retfærdigt og i overensstemmelse med lejeloven.

Lejerens ret til indsigelse

Lejeren har ret til at gøre indsigelse mod huslejeforhøjelsen, hvis de mener, at den er urimelig eller ikke i overensstemmelse med lejeloven. Indsigelsen skal være skriftlig og skal sendes til dig inden for en bestemt tidsfrist, typisk 6 uger fra modtagelsen af varslingen om huslejeforhøjelsen. Det er vigtigt at informere lejeren om denne ret, når du varsler huslejeforhøjelsen.

Proceduren for indsigelse

Når lejeren gør indsigelse, skal du tage stilling til deres argumenter og dokumentation. Hvis du mener, at huslejeforhøjelsen er berettiget, kan du vælge at fastholde den og lade sagen gå videre til huslejenævnet. Huslejenævnet vil herefter vurdere, om huslejeforhøjelsen er rimelig og lovlig. Det er vigtigt at have al relevant dokumentation klar, herunder kvitteringer, fakturaer og skriftlige redegørelser, der understøtter din beslutning.

Håndtering af indsigelser

Når du modtager en indsigelse fra lejeren, bør du først forsøge at løse konflikten gennem dialog. Forklar grundene til huslejeforhøjelsen og vis den nødvendige dokumentation. Hvis lejeren stadig ikke accepterer forhøjelsen, kan det være nødvendigt at inddrage huslejenævnet. Huslejenævnet fungerer som en neutral tredjepart, der vurderer sagen og træffer en afgørelse baseret på de fremlagte beviser.

Konfliktløsning

Hvis sagen går videre til huslejenævnet, er det vigtigt at være forberedt. Sørg for at have al dokumentation i orden og vær klar til at forklare og forsvare din beslutning om huslejeforhøjelsen. Huslejenævnets afgørelse er bindende, og begge parter skal rette sig efter den. Det er derfor i alles interesse at forsøge at løse konflikten, inden det når så langt.

"Lejeren har ret til at gøre indsigelse mod huslejeforhøjelsen, og det er vigtigt at håndtere indsigelserne korrekt og eventuelt inddrage huslejenævnet for en retfærdig afgørelse."

Kernepunkter for lejers rettigheder

 • Indsigelsesret: Lejeren kan gøre indsigelse mod huslejeforhøjelsen.
 • Tidsfrist: Indsigelse skal ske inden for 6 uger.
 • Dokumentation: Hav al relevant dokumentation klar.
 • Dialog: Forsøg at løse konflikten gennem dialog.
 • Huslejenævnet: Inddrag huslejenævnet ved uenighed.

Afslutning og opsummering

I dette blogindlæg har vi gennemgået de vigtigste aspekter ved at hæve huslejen for udlejningslejligheder i København. Vi har set på lejelovens regler, dokumentationskrav, skatteregler, varsling til lejere, lejerens rettigheder og specifikke råd for udlejere i København.

Det er afgørende at følge lovgivningen nøje og sikre, at du har den nødvendige dokumentation på plads. Dette inkluderer kvitteringer, fakturaer og skriftlige redegørelser, som kan understøtte dine huslejeforhøjelser. Korrekt varsling og håndtering af eventuelle indsigelser fra lejere er også essentielt for at undgå konflikter og sikre en retfærdig proces.

Vi opfordrer dig til at søge professionel rådgivning, hvis du er i tvivl om nogen af de juridiske eller praktiske aspekter ved huslejeforhøjelser. En advokat eller ejendomsadministrator med erfaring inden for udlejning i København kan være en uvurderlig ressource og hjælpe dig med at navigere i de komplekse regler og krav.

"Følg lovgivningen nøje, hav korrekt dokumentation på plads, og søg professionel rådgivning ved behov for at sikre en retfærdig og problemfri proces ved huslejeforhøjelser."

Vil du i gang med at udleje din lejlighed i København?

Vi er klar til at hjælpe dig i Copenhagen Quarters med hele udlejningsprocessen.Vi er klar til at hjælpe dig i Copenhagen Quarters med hele udlejningsprocessen. Uanset om du er ny udlejer eller har erfaring, kan vi tilbyde den nødvendige støtte og ekspertise for at sikre, at din udlejning forløber nemt og behageligt. Book en uforpligtende vurdering straks.

Lej din lejlighed ud i København. Vi hjælper dig.

Guides og viden til din boligudlejning.